เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ รับสมัครครูสาระวิชา ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เรื่อง รับสมัครครูสาระวิชา ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

ด้วย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูสาระวิชาคณิตศาสตร์จำนวน ๑ ตำแหน่ง ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการขอรับการสนับสนุนจ้างครูผู้ดูแลเด็ก
และครูสาระวิชา (ค่าจ้างเจ้าพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป) โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ครูสาระวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) /คน/เดือน

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา
หรือสาขาการศึกษาศาสตร์ เฉพาะกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิซาเอก ( บัญชีแนบท้ายประกาศ ๑)

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ งานบริการการศึกษา
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๓๑
สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
๕.๑ ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันเป็นผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นโมฆะหรือหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารอันเป็นเท็จ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จะไม่พิจารณาการจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังมิได้

๕.๒ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

๕.๓ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ที่ไม่ชัดเจน อาจทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

๕.๔ กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ให้ผู้สมัครสอบ แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยสอบ หากไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย