เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

ก.ค.ศ.แจ้งแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ : การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นแล้วว่าเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีผลการประเมินวิทยฐานะในระบบ DPA ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินให้ข้อสังเกตว่าไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดิทัศน์ได้หรือเปิดได้แต่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดข้องของระบบ DPA และมิใช่กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินส่งไฟล์ให้กับ Admin ของสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการไม่ถูกต้อง จึงมีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ ได้ตรวจสอบพบข้อสังเกตในลักษณะดังกล่าวให้แจ้งสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินอีกครั้งก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรืออ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณีพิจารณา

2. กรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ได้พิจารณาและมีมติไม่อนุมัติไปแล้วและคณะกรรมการการประเมินมีข้อสังเกตในลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการการประเมินดำเนินการประเมินอีกครั้ง และนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาทบทวนผลการประเมินใหม่

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ