เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

คุรุสภาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 พร้อมรายชื่อหน่วยงานที่นำผลคะแนนมายื่นขอเทียบเคียง

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเป็นการใช้ผลการทดสอบจากชุดทดสอบและหน่วยสอบ มายื่นเพื่อขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบ สำหรับผลคะแนนที่ใช้ยื่นเพื่อขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ ต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ขอเทียบเคียงผลการทดสอบ

หน่วยสอบและชุดทดสอบที่สามารถยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ ได้ ได้แก่
1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ หน่วยสอบและชุดทดสอบ คือ Education Testing Service (TOEFL IBT), Education Testing Service (TOEIC), ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP & Speaking), ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEC), สถาบันทดสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET (CBT)), ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Cambridge English Examination, Pearson PTE, Language Cert-iESOL, CEFE Level test (Proficiency Test))  
2. วิชาเอกภาษาจีน ได้แก่ หน่วยสอบและชุดทดสอบ Confucius Institute Headquarters (Hanban) HSK  
3. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ JLPT  
4. วิชาเอกฝรั่งเศส ได้แก่ Alliance Française Bangkok (DELF/DALF และ TCF) และสภาหอการค้าปารีส (TEF)  
5. วิชาเอกเกาหลี ได้แก่ Korean Education Center in Thailand (TOPIK)  
6. วิชาเอกเยอรมัน ได้แก่ Goethe-Institut Thailand (GOETHE-ZERTIFIKAT)  
7. วิชาเอกภาษาอาหรับ ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (APT)  
8. วิชาเอกภาษาสเปน ได้แก่ Instituto Cervantes (DELE) 
9. วิชาเอกภาษาบาลี ได้แก่ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง (ประกาศนียบัตร)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คุรุสภา

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ

เเนะนำเว็บสำหรับ รถมือสอง รถบ้านเจ้าของขายเอง รถมือสองราคาถูก ทั้ง รถกระบะ รถเก๋ง รถตู้ ทั้งรถน้ำมัน ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า เเละรถอื่น ๆ มากมาย : รถบ้านเจ้าของขายเอง.net