เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 22 กันยายน 2566

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จำนวน 4 รอบ ได้แก่
รอบที่ 1  วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
รอบที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
รอบที่ 3  วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
รอบที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสนามสอบได้เพียง 1 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดจันทบุรี   จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำปาง  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดสงขลา การทดสอบฯ รายวิชาครู ในครั้งนี้จะใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” เท่านั้น

ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 4 – 22 กันยายน 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการยกเว้นวันที่ 22 กันยายน 2566 สมัครสอบได้ เวลาไม่เกิน 16.30 น.) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp66.thaijobjob.com ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบรับสมัครสอบ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และประกาศผลการทดสอบฯ วันที่ 15 มกราคม 2567

คู่มือการสมัครสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : https://www.ksp.or.th/…/2023/09/05-manual-for-apply.pdf

รายละเอียดของผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู : https://drive.google.com/…/1I6dUweh9100Ki2ppV6SWE1…/view

ลิงก์รับสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ : https://ksp66.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/09/45544/

ที่มาของข้อมูล : คุรุสภา