เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จึงมีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง รายเดือน ๆ ละ ๙,๕๙๐ บาท
คุณวุฒิ และเงื่อนไขการจ้าง ปริญญาตรี การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/พัฒนาการ ท่องเที่ยว/การท่องเที่ยว/การจัดการ MICE และ EVENT การโรงแรมและการท่องเที่ยว/การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการระหว่างประเทศ/การจัดการประชุมนิทรรศการและการ ท่องเที่ยวเพื่อรางวัลไมซ์/อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ โรงแรม/การโรงแรมการโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธรุกิจ โรงแรม/การจัดการโรงแรม/การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว นานาชาติ การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการ

๒. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใช้สมัครตามประกาศรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๖. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าอยู่ระหว่างศึกษาวิชาชีพครู (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ จำนวน ๑ ฉบับ
๗. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. (ฉบับจริง)
๘. เอกสารแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีที่เป็นเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
๙. เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ)*

๓. ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๔. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าสมัครสอบ ๕๐ จำนวน

๕. สถานที่รับสมัคร
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
๖๑๙ หมู่ ๑๕ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ ww.cicec.acth และบอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

๗. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก จะดำเนินการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ที่มาของข้อมูล : วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ