เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
– ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/ไทยศึกษา/ภาษาไทย และการสื่อสาร/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

๒. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท

๓. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สถานที่รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

ที่มาของข้อมูล : Facebook วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม :