เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
จำนวนอัตราจ้าง ๑ อัตรา

๒. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิ ประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี