เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 2 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่งงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวนอัตราว่าง ๒ อัตรา

๒. อัตราคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ( ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด