เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 รับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน แผนกวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สังกัด : วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน ตำแหน่ง ครูผู้สอน แผนกวิชาการตลาด จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท ต่อเดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.0๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร :
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนเงิน ๓๐.-บาท (สามสิบบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการรับสมัคร :
๓.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศนี้ ครบถ้วนทุกรายและได้กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศ ๆ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒ พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่ได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้าง ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง และจะไม่ใด้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2