เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตำแหน่ง และจำนวนอัตราว่าง
ชื่อกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
จำนวนอัตราว่าง ๑ อัตรา

๑.๒ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการเรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้

๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง
จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยในเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้

๑.๔ สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

๒. การรับสมัคร
๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค เกษตรวิสัย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

๓.ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ที่มาของข้อมูล : วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

รายละเอียดประกาศการรับสมัคร : ไฟล์แนบ