เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน และอัตราเงินเดือน
– ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา
– อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท (ในช่วงทดลองงาน ๖ เดือน )
– อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (กรณีผ่านการทตลองงาน พร้อมบรรจุแต่งตั้งเป็นครูเอกชน)
– อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๘๐๐ บาท (กรณีมีใบประกอบวิชาชีพครู และผ่านการ ทดลองงานพร้อมบรรจุแต่งตั้งเป็นครูเอกชน)

๒. สิทธิและสวัสดิการครูเอกชน
๒.๑ เงินทุนเลี้ยงชีพ
๒.๒ ค่ารักษาพยาบาล
๒.๓ ค่าการศึกษาบุตร
๒.๔ สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ(กองทุนเลี้ยงชีพ)

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ถ้าจบตรงเอกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
๓.๒ มีสัญชาติไทย
๓.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๖ มีใบประกอบวิชาชีพครู (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://interpattanasat.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :

ที่มาของข้อมูล : วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์