เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่ต้องการ สรรหา และเลือกสรร
    1.1 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 1 ตำแหน่ง
    1) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 16– 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

3. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 100.- บาท

4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ให้ทราบในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการ อบต.) หรือทางเว็บไซต์ http://www.banhadsao.go.th

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด