เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ รวม 13 อัตรา

ประกาศเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ครูผู้สอน ตามโครงการจ้างเหมาครูผู้มีประสบการณ์ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ

สังกัด : เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
โรงเรียนเทศบาล ๑ จํานวน อัตรา 
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา 
๒. สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๒ อัตรา 
๓. สาขาวิชาพลศึกษา  จํานวน ๑ อัตรา 
๔. สาขาวิชาดนตรีศึกษา  จํานวน ๑ อัตรา 
๕. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จํานวน ๑ อัตรา 
โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ จํานวน ๗ อัตรา 
๑. สาขาวิชาพลศึกษา  จํานวน ๒ อัตรา 
๒. สาขาวิชาภาษาไทย  จํานวน ๑ อัตรา 
๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา 
๔. สาขาวิชาสังคมศึกษา  จํานวน ๑ อัตรา 
๕. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  จํานวน ๒ อัตรา 

อัตราเงินเดือน :  อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ