เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬา จำนวน ๑๒ อัตรา

ประกาศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬา งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่และลักษณะของงานผู้ฝึกสอนกีฬาฯ ที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกสอนกีฬาให้กับนักเรียน อาจต้องปฏิบัติงานทั้งกลางแจ้งและในที่ร่มขึ้นอยู่กับประเภทกีฬาและหลักการฝึกซ้อม มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางเพื่อพัฒนาซีดความสามารถของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนต้องใช้กลยุทธ์ทั้งตาสตร์และศิลป์ เพื่อที่จะช่วยให้นักกีฬามีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยต้องศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของนักกีฬาเป็นผู้ควบคุมการฝึกช้อม ความประพฤติ และสุขภาพของนักกีฬา ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้แก่นักกีฬาระหว่างการแข่งขัน สอนเทคนิค และกติกาในการเล่นกีฬาให้แก่ผู้เริ่มต้นเล่นกีฬาแต่ละประเภทพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬา จำนวน ๑๒ อัตรา จำแนกตามประเภทกีฬา ดังนี้
๑.๑.ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
๑.๒.ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล
๑.๓.ผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อ
๑.๔.ผู้ฝึกสอนกรีฑา
๑.๕.ผู้ฝึกสอนมวย
๑.๖.ผู้ฝึกสอนยกน้ำหนัก

๒. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬา จำนวน ๑ อัตรา

หลักฐานที่ต้องนำมาแสตงในวันสมัคร มีดังต่อนี้
๑. ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบรับรองผลการเรียน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
๖. แฟ้มสะสมผลงาน หรือเกียรติบัตร หรือภาพถ่ายรับรองผลงานเพื่อประกอบกำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัครและการพิจารณาคัดเลือก

กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัครและการพิจารณาคัดเลือก
๑.รับสมัครระหว่างที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
๒.สถานที่รับสมัคร โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕’๖๖
๔.กำหนดการพิจารณาคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖
๕.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖
๖.รายงานตัวพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกี่ฬา วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘ – ๘๐๖๒๖๖๗ ได้ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด