เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา รวม 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษและสอนคอมพิวเตอร์

สังกัด : โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ประกาศการรับสมัคร :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม