เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนคอนสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนคอนสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

ด้วยโรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
จำนวน 1 อัตรา โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ครูอัตราจ้าง
  1.1 ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท
  ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานด้านการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบคัดเลือก
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องสำนักงาน
  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน 2566
  เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 3. เงื่อนไขในสมัครสอบ
  3.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามที่กำหนด
  3.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ตามที่กำหนดทุกประการ โดยรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
  3.3 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนคอนสวรรค์