เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนคุระบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทยหรือประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ

ประกาศโรงเรียนคุระบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

สังกัด : สังกัด, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ประเภทโรงเรียน. แขวง/ตำบล, คุระ. เขต/อำเภอ, คุระบุรี. จังหวัด, พังงา

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา
1.1.1 ครูอัตราจ้างกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 ครูอัตราจ้างกลุ่มวิชาภาษาไทยหรือประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.1.3 ครูอัตราจ้างกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.1.4 ครูอัตราจ้างกลุ่มวิชาสังคมศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ครูอัตราจ้าง ค่าตอบแทน 12,000 บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนคุระบุรี ระหว่าง วันที่21 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 ในเวลาราชการไม่เว้นหยุดราชการ

เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ให้ถือว่าการรับสมัครเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนคุระบุรี