เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จังหวัดราชบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อดําเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคหกรรม จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านการสอนคหกรรม
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตสอน

อัตราค่าจ้างตามขอบข่ายและภาระงาน
เงินเดือน 12,000 บาท

ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้รับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 ในวันและเวลาราชการ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จ.ราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม