เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน รับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ด้วยโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร 
ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท

๒. หลักฐานที่นํามาสมัคร
๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา  จํานวน ๑ รูป 
๒.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
๒.๓ สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ 
๒.๔ สําเนาใบแสดงวุฒิผลการศึกษา (Transcript)  จํานวน ๑ ฉบับ 
๒.๕ สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  จํานวน ๑ ฉบับ 
๒.๖ ใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
๒.๗ ใบรับรองแพทย์ จํานวน  ๑ ฉบับ 
๒.๘ ค่าสมัครสอบคัดเลือก  จํานวน ๒๐ บาท 

 ๓. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้สมัครต้องนําหลักฐานมาสมัครด้วยตนเองที่ ห้องบุคลากรชั้น ๒ อาคารจักรคําวิทยาคม โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ประกาศและรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ http://www.chakkham.ac.th และทางเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน