เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกภาษาไทย รวม 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทําหน้าที่สอน ดังนี้

 1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
 2. ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท
 3. ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท
 1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตร์หรือวิชาเอกภาษาไทย ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กําหนด จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กําหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สําเร็จการศึกษา
  3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ผู้สมัคร
สามารถขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 ตําบลมะขามคู่
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 7 กันยายน 2566
  ณ ห้องธุรการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา
  จังหวัดระยอง และทาง https://www.facebook.com/nk7rayong โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนจังหวัดระยอง 7

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗(ศรศิลป์ราษฎ์บำรุง)