เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา)

๒. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
จำนวน ๑ อัตรา

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงฯ