เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) ทําหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาครูลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงประกาศรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสรรหาเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๗๐๐-บาท (-แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
๒.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสมาเณร นักพรต นักบวช
๒.๕ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหาร

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนช้างกลาง
ประชานุกูล หมู่ที่ ๔ ตําบลช้างกลาง อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครรับใบสมัครสอบด้วยตนเอง หรือ download ใบสมัคร ทางเว็ปไซด์
www.changklangschool.ac.th และ เพจโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ในวันและ
เวลาราชการ) โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล จ.นครศรีธรรมราช