เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา
สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท(-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน
๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่สอน

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม