เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
เงินเดือนไม่ระบุ

รับสมัคร
27 มีนาคม 2567 – วันที่ 2 เมษายน 2567
รับสมัคร รูปแบบออนไลน์

:: กรอกแบบฟอร์มผ่าน Google ฟอร์ม

สถานที่ตั้ง :: โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
337 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทร 02-566-2718,02-566-2929

ประกาศโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ด้วยโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ .๔๐๐๙/ต๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ขอบข่ายที่จะปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น
(๓) ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
(๔๘) ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในวิชาเอกที่ระบุไว้ และเป็นผู้มีประสบการณ์
สอนอย่างน้อย ๑ ปี
(๙) หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกาศ