เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ( เก้าพันบาทถ้วน )

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๑. สำเนาวุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สมัคร จำนวนละ ๑ ฉบับ
๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ ใบ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ

๔. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมี
ผู้สอบคัดเลือกได้

๕. กำหนดการคัดเลือก และประกาศผล
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสอน ๑ เรื่อง ในวันที่มาสมัคร
ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และประกาศผลการคัดเลือกโดยการแจ้งทาง
โทรศัพท์

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม