เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สังกัด : โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมมีประกันสังคม

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ตั้งแต่วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการทดสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพลไพศาล โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม