เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือก 
๑. ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
๒.๑ ประกาศและรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๔ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยผู้สมัครขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.tp.ac.th 
๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนํามายื่นในวันสมัคร 
๓.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๔ ใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๖ ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ป้ายประกาศหน้าห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และเว็ปไซต์ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม www.tp.ac.th หรือ facebook: ท่าวังผาพิทยาคม 

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

รายละเอียดประกาศรับสมัคร : ไฟล์แนบ

ใบสมัครการคัดเลือก : ไฟล์แนบ