เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

ด้วยโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
๑.๑ ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาไทย และจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษาที่เป็นภาษาไทย
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ หรืออยู่ในระหว่างยื่นขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คุณสมบัติทั่วไป
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี
3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นข้อห้ามตามกฎกระทรวง

๔. วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๘
กันยายน ๒๕๖๖ ทางเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร Thawungwittayakarn School และเว็บไซต์ http://www.thawungwittayakarnschool.ac.th/

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร