เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนท่าศาลา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา และสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนท่าศาลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนท่าศาล า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำ หน้าที่ครูผู้สอน โดยรายละเอียด ดังนี้

๑.ตำแหน่งที่ดำเนินการการคัดเลือก
๑.๑ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ( เก้าพันบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
๑)มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดกฎ ก.ค.ศ.
๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร ทางการศึกษา
๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ

๒.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลัง
วันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ
๒.๔ ไม่ป็นพระภิกษุ สามณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือ
สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
๒.๕ วิชาเอกภาษาอังกฤษต้องมีผลการทดสอบ หรือผล CEFR ระดับ B๒ ขึ้นไป และสามารถสื่อสารกับครูชาวต่างประเทศไทย
๓.การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก


๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการโรงเรียนท่าศาลา ตำบลท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนคศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนท่าศาลา Thasala School