เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเกษตร จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเกษตร)
ด้วยโรงเรียนท่าใหม่” พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเกษตร จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราเงินเดือน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. การรับสมัคร
๒.๑ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
๑๐๐ ถนนสัมปทาน ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่ใหม่ จังหวัดจันทบุรี
๒.๒ สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thamai.ac.th ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”