เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา

สังกัด : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา อัตราจ้างเหมาบริการ
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราจ้างเหมาบริการ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบีงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ นมก