เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง)

ด้วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ มีความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพานิคม จึงประกาศรับ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา
ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๘๐๐ บาท/เดือน

๒. การรับสมัคร
๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. การยื่นใบสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
๓.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖