เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนน่านประชาอุทิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนน่านประชาอุทิศเรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนน่านประชาอุทิศ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้งบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกองควาย จำนวน ๑ อัตรา โดยจะทำการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราเงินเดือนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท โดยให้ผู้ที่ประสงค์ จะสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำการสมัคร ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

๑. วัน-เวลา การรับสมัคร

 • วันรับสมัคร วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ – ๒ กันยายน ๒๕๖๖
  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖
 • สอบข้อเขียน วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
 • สอบปฏิบัติ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐ – ๑๖.๐๐ น.
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 • ประกาศผลสอบ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 • ทำสัญญา,ปฐมนิเทศ เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป ประกอบด้วย
 • อายุตั้งแต่ ๒๐-๓๕ ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

  ๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 • หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

  ๔. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
  – รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
  -ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
  -สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

  ๕. สถานที่รับสมัคร
  ห้องอำนวยการ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนน่านประชาอุทิศ