เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบางปะหัน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน ๕ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบางปะหัน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สังกัด : โรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้
๑. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา อัตราเงินเดือน ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา
๒. วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป อัตราเงินเดือน ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
๓. วิชาเอกนาฏศิลป์ อัตราเงินเดือน ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
๔. วิชาเอกคหกรรม อัตราเงินเดือน ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ๑๑,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ในระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๖.0๐ น. ทุกวันทำการ ผู้ที่สนใจสมัคร
ด้วยตนเองที่ห้องธุรการ โรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบางปะหัน