เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง รับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาเกาหลี 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สาขาวิชาภาษาเกาหลี ตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารงบประมาณ

รายละเอียดต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร
  1.1 คุณสมบัติทั่วไป
  (1) สัญชาติไทยหรือสัญชาติเกาหลี
  (2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  (3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีหนี้สินรุงรัง
  (4) อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
  (5) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  (7) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
  (8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมาย
  ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
  (9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  (10) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (11) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
  ของรัฐ
  (13) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่
  เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
  ระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น