เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบางเลนวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบางเลนวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบางเลนวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัตนครปฐม สังกัตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
– สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 ถึง 1 กันยายน พ.ศ.2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคาร 2 โรงเรียนบางเลนวิทยา

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว พร้อมฉบับต้นฉบับ จำนวน 1 ฉบับ
2 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับต้นฉบับ จำนวน 1 ฉบับ
3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิซาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม ที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมฉบับต้นฉบับ จำนวน 1 ฉบับ
4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับต้นฉบับ จำนวน 1 ฉบับ
5 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับต้นฉบับ จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับต้นฉบับ จำนวน 1 ฉบับ
6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดประกาศ : 

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบางเลนวิทยา