เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านก่อนาดี รับสมัครครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านก่อนาดี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนบ้านก่อนาดี อําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท/คน ระยะเวลาในการจ้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านก่อนาดี
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ๒๕66 ถึงวันที่ 17 กันยายน ๒๕66

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านก่อนาดี อำนาจเจริญ