เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูปฐมวัย สอนอนุบาล ๒ – ๓ ปริญญาตรีสาขาวิชาเอกปฐมวัย หรือ สาขาวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานธุรการโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ในวันที่ ๒๐ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ㆍ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๔) ตามวิชาเอกที่กำหนดในข้อ ๑

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร