เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านคลองปลายนา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองปลายนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วย โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา โดยใช้เงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
๑.๒.๑ ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้สอน ห้องเรียนคู่ขนาน
๑.๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๓ ระยะเวลาจ้าง วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๒. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดในสาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนบ้านคลองปลายนา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓o น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านคลองปลายนา และ สาขาบ้านไผ่ขวาง