เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านคลองยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองยาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนบ้านคลองยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง วิชาเอก สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ (เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๒.๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย
๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๒.๒.๓ เป็นผู้ได้รับวุติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาเอกปฐมวัย

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านคลองยาง กพ.