เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขา ดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองวาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองวาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
ครูผู้สอน วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศษ.) สาขา ดนตรีศึกษา วิชาเอก ดนตรีไทย จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าตอบแทน
ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู (มีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๑) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ จำนวน ๑ รูป
๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ
๔) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๕) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการ
๖) สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน ๑ ฉบับ
๗) สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
๘) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ
๙) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ใบสำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมนำเอกสารฉบับจริง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย

๕. การยื่นใบสมัคร
๑) ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๒) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๓) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านคลองวาฬ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนบ้านคลองวาฬ จะดำเนินการพิจารณาจากประวัติและแฟ้มสะสมงาน (Port Folio) สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียน บ้านคลองวาฬ