เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ หรือ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนนักเรียนและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 ค่าจ้าง 8,000 บาท / เดือน

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 วิชาเอก คณิตศาสตร์ หรือ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
(1) เป็นผู้สำเรีจการศึกษาวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเหมาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีซึ่งมิใช่ปริญญาตรีทางการศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิซาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หลักฐานแสดงวุฒิ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

(2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใช้หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ได้ทั้ง 3 ประเภท คือ
ก) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ข) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ค) หนังสือรับรองสิทธิ์

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านดึมชาตหนองผงนาดี ระหว่าง วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี อ.พล จ.ขอนแก่น