เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านดงสว่าง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกประถมศึกษา จํานวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านดงสว่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านดงสว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกประถมศึกษา จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท/เดือน

๒. การรับสมัคร
๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนบ้านดงสว่าง ตําบลนิคมน้ําอูน อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ สิงหาคม 25๖๖ ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จํานวน 2 รูป
๓.๒ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๓.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล(ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม 25๖๖ ณ โรงเรียนบ้านดงสว่าง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร และทาง Facebook โรงเรียนบ้านดงสว่าง

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook รร.บ้านดงสว่าง อ.นิคมน้ำอูน