เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านท่ามะริด รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน ไม่ระบุวิชาเอก จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะริด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือน

ด้วยโรงเรียนบ้านท่ามะริด ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุวิชาเอก จำนวน 1 อัตรา
 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านท่ามะริด
  ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 29-31 สิงหาคม ระหว่างเวลา 08.30 น.– 16.00 น.
 3. อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
  ระยะเวลาจ้าง 1 กันยายน 2566 – 31 มีนาคม 2566 ค่าตอบแทนเดือนละ 11,000
  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
 4. การยื่นใบสมัคร
  ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่กำหนด ณ โรงเรียนบ้านท่ามะริด ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
  โรงเรียนบ้านท่ามะริด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จะประกาศ
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่ 31 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านท่ามะริด ตำบลกลัดหลวง
  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านท่ามะริด เพชรบุรี