เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน อัตรา ๗,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ประกาศพร้อมกับยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร : – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา และหรือทุกสาขาวิชาเอก
– มีใบประกอบวิชาชีพครู
– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
– มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
– มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๒. หน้าที่รับผิดชอบ
๑. งานด้านการจัดการเรียนการสอน
๒. งานการประชุม/อบรม
๓. งานบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน
๔. งานติดต่อประสานงาน
๕. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook วารสารประชาสัมพันธ์ รร.บ้านท่าไม้งาม