เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านท้ายน้ํา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกไม่จํากัดวิชาเอก ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านท้ายน้ํา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจ้าง) ๑ อัตรา วิชาเอก ไม่จํากัด

ด้วยโรงเรียนบ้านท้ายน้ํา อําเภอพิชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๑ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอก ไม่จํากัดวิชาเอก จํานวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกไม่จํากัดวิชาเอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน
1.2 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่1และ2
1.3.2 ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์1.3.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนํามา พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.4 วิชาเอก ไม่จํากัด จํานวน 1 อัตรา
1.5 ค่าตอบแทน 6,000 บาท /เดือน
1.6 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

2. การรับสมัคร
2.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านท้ายน้ํา หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านหม้อ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่ วันที่ 4 – 8 กันยายน 256๖ รับสมัครไม่เว้น วันหยุดราชการ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรง เรียนบ้านท้ายน้ำ