เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านนาวัง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์จํานวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านนาวัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านนาวัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทําหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณจากเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทําหน้าที่ครูผู้สอน
๑.๑ ครูอัตราจ้าง ตําแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านนาวัง อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐– ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(ยังไม่หมดอายุ) พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
๓.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
หมายเหตุ : – ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กําหนด
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านนาวัง