เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านบางละมุง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านบางละมุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ทำหน้าที่ ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

ด้วยโรงเรียนบ้านบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ มีความประสงค์จัดจ้างอัตราจ้าง ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ตามโครงการโครงการจ้างครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วย เงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่งอัตราจ้าง ทำหน้าที่ ครูผู้สอน (จำนวน ๑ อัตรา)
๑.๒ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
๑.๒.๑ วิชาเอกปฐมวัย
๑.๓ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัศรพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร (พร้อมตัวจริง)
๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๒ สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานจำนวน ๑ ชุด ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
๓ สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๖ ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๗ ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้
๑. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
วัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

๔. การยื่นใบสมัคร
– ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
– ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๕. วิธีการคัดเลือก
๕.๓ สอบสัมภาษณ์
๕.๔ ทดสอบการสอน

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านบางละมุง