เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย รับสมัครตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต ที่จัดสรรให้โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ด้วยโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ จะดำเนินการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสม เรียบร้อย และสอดคล้องตามระเบียบราชการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน ๑ อัตรา
– วิชาเอกภาษาอังกฤษ
– อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
– ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
– ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
– สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง ๑ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

๒. การรับสมัคร
๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่าง วันที่
๑๒ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

ที่มาของข้อมูล : Facebook โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม :