เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านบ่อโพง รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดวิชาเอก จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อโพง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูจ้างสอน จากเงินนอกงบประมาณปี 2567

สังกัด : ด้วยโรงเรียนบ้านบ่อโพง ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : 1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา ไม่จำกัดวิชาเอก จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Facebook fan page
โรงเรียนบ้านบ่อโพง จังหวัดเพชรบุรี หรือ ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร
และหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ณ โรงเรียนบ้านบ่อโพง ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ ตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ ผู้นั้น

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านบ่อโพง จังหวัดเพชรบุรี